ORLEN OIL - KATALOG PRODUKTÓW

U L T O R Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 42 43 ULTOR NEO GUARD PL FORMUŁA NEO GUARD Pełna ochrona nowoczesnych urządzeń. NEO GUARD służy do czyszczenia i zabezpieczania silników o dużej przeciążalności, dzięki czemu utrzymuje Twoją flotę w ruchu. Najważniejsze korzyści to: • Zachowanie czystości silnika; • Zwiększona ochrona silnika przed zużyciem ściernym; • Wydłużony interwał serwisu olejowego (skuteczne smarowanie przez cały okres eksploatacji); • Aprobaty OEM. W silniku podczas procesu spalania tworzą się szkodliwe osady i cząstki sadzy, które mogą uszkodzić jednostkę napędową, jeśli pozostawi się je bez kontroli. Sadza, mająca tendencję do tworzenia większych cząstek w procesie zwanym aglomeracją, może być niezwykle szkodliwa dla silnika. Te większe cząstki często zawierają inne zanieczyszczenia, takie jak opiłki metali, powodując tym samym większe zużycie ścierne i uszkodzenia komponentów silnika. Ponadto powodują one zagęszczanie się oleju, które obniża sprawność pojazdu, prowadzi do potencjalnego niedostatecznego przepływu oleju w silniku, a w konsekwencji może prowadzić do poważnej awarii. ORLEN OIL Ultor z technologią NEO GUARD to specjalnie opracowana linia olejów, zawierająca dodatki dyspergujące i detergenty, zapobiegające tworzeniu się szkodliwych osadów i powstawania aglomeratów sadzy. Gwarantuje to utrzymanie czystości silnika, jego efektywną ochronę oraz maksymalną wydajność pojazdu. EN NEO GUARD FORMULA Full protection for modern equipment. NEO GUARD is used for cleaning and protecting high-overload engines, thus keeping your fleet on the move. The key benefits include: • Maintaining engine cleanliness; • Increased protection of the engine against abrasive wear; • Extended oil service interval (effective lubrication throughout the service life); • OEM approvals. In the engine, during the combustion process, harmful deposits and soot particles are formed, which can damage the power unit if left unchecked. Soot, which tends to form larger particles in a process called agglomeration, can be extremely harmful to the engine. These larger particles often contain other contaminants, such as metal filings, causing increased abrasive wear and damage to engine components. Additionally, they cause oil thickening, which reduces vehicle efficiency, leads to potential inadequate oil flow in the engine, and consequently can lead to serious failure. ORLEN OIL Ultor with NEO GUARD technology is a specially developed line of oils, containing dispersant additives and detergents that prevent the formation of harmful deposits and the creation of soot agglomerates. This ensures engine cleanliness, effective protection, and maximum vehicle performance. UA ФОРМУЛА NEO GUARD Повний захист сучасного обладнання. NEO GUARD використовується для очищення та захисту двигунів з високим перевантаженням, завдяки чому підтримує ваш флот у русі. Основні переваги включають: • Збереження чистоти двигуна; • Підвищений захист двигуна від абразивного зношування; • Продовжений інтервал обслуговування масла (ефективне змащення на весь термін служби); • Одобрення OEM. У двигуні, під час процесу згоряння, формуються шкідливі відкладення та частинки сажі, які можуть пошкодити силовий агрегат, якщо їх не контролювати. Сажа, яка схильна до утворення більших часток у процесі, відомому як агломерація, може бути надзвичайно шкідлива для двигуна. Ці більші частки часто містять інші забруднювачі, такі як металеві стружки, що призводить до підвищеного абразивного зношування та пошкодження компонентів двигуна. Крім того, вони спричиняють загущення масла, що знижує ефективність транспортного засобу, призводить до потенційно недостатнього потоку масла в двигуні та, в результаті, може призвести до серйозної поломки. ORLEN OIL Ultor з технологією NEO GUARD - це спеціально розроблена лінія масел, що містить добавки, які розподіляють та миючі засоби, що запобігають утворенню шкідливих відкладень та агломератів сажі. Це забезпечує чистоту двигуна, ефективний захист та максимальну продуктивність транспортного засобу. Oleje do samochodów ciężarowych Oils for trucks | Оливи для вантажівок

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY5MjAxOA==